×

Diploma d'Expert en
El Sector Immobiliari – AICAT

Curs homologat per la Generalitat de Catalunya per accedir al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

14ª Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d'un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Dret privat: obligacions i contractes
  3 ECTS

  1. Concepte de dret. Dret privat i dret públic. Dret privat nacional i internacional. Les comunitats autònomes i el dret privat.
  2. Les fonts del dret. La jurisprudència.
  3. La persona i personalitat. Capacitat jurídica i d'obrar. Circumstàncies modificadores de la capacitat d'obrar.
  4. Influència jurídica del temps: prescripció i caducitat.
  5. L’obligació: concepte i classes. Obligacions unilaterals i recíproques. Obligacions mancomunades i solidàries. Extinció de les obligacions.
  6. El contracte: concepte, classes, requisits essencials, forma, perfeccionament, consumació, nul·litat, anul·labilitat, resolució i rescissió.
  7. Contractes d’intermediació immobiliària.
  8. Contracte de compravenda: concepte, prohibicions, obligacions de les parts, perfeccionament, consumació. La reserva de domini. La rescissió per lesió ultra dimidium.
  9. Contractes denominats preparatoris de la compravenda: precontracte i la promesa de venda. El contracte de reserva. Les quantitats a compte del preu: les arres o la paga i senyal —definició, classes, diferència i efectes—.
  10. La permuta i la diferència amb la compravenda.
  11. Contracte d’opció de compra.
  12. Contracte de donació.
  13. Contracte de préstec.
  14. Contractes de garantia. La fiança, el dipòsit i el contracte d'hostatge.
  15. Contracte de mandat. Els poders.
  16. Contracte de societat: concepte, classes, obligacions i extinció.
  17. Els contractes mercantils.
  18. Responsabilitat penal en l’àmbit immobiliari.

 • Dret privat: registral, hipotecari i drets reals
  3 ECTS

  1. Les servituds: concepte, classes. Adquisició, modificació i extinció.
  2. Propietat i domini: contingut i limitacions. Adquisició, conservació i pèrdua del domini. La protecció del domini i del dret de propietat.
  3. El registre de la propietat: principis, inscripció, publicitat, legitimació, imprescriptibilitat, tracte successiu.
  4. La presentació i inscripció al Registre de la Propietat.
  5. Immatriculació, inscripció i els seus efectes. Obra nova. L’excés de cabuda. Agrupació i segregació. Delimitació. Les prohibicions de disposar.
  6. L’expedient de domini. Actes de notorietat.
  7. La inscripció de l’opció de compra: requisits i efectes.
  8. L’usdefruit: concepte, constitució, extinció.
  9. El dret de superfície.
  10. El dret de vol i sobreelevació.
  11. La hipoteca: concepte, naturalesa i classes. Béns hipotecables i no hipotecables. Normes de protecció del consumidor.  Extinció objectiva i distribució de la responsabilitat. Obligacions susceptibles de garantia hipotecària. Constitució de la hipoteca. Drets i obligacions del creditor, del propietari i de tercers. Clàusules hipotecàries no inscriptibles en el Registre de la Propietat i els seus efectes. Extinció. Procediments per aconseguir l’efectivitat del crèdit amb garantia hipotecària. Acció real i acció personal.
  12. Breus apunts del dret de successions. La successió abintestada, en el matrimoni en règim de societat de guanys i de separació de béns. Tramitació de la declaració d’hereus abintestada.
  13. Cas pràctic (inscripció al Registre).

 • Normativa específica del sector immobiliari
  3 ECTS

  1. Llei de contenció de rendes en l’arrendament habitual.
  2. Gestió del cobrament. Blanqueig de capitals.
  3. Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE).
  4. L’accés a l’habitatge assequible (plans d’habitatge, reserves d’HPO, emergència habitacional, ocupacions, etc.).
  5. LOE. Responsabilitats i garanties.
  6. Les noves obligacions de l'empresa en matèria de responsabilitat penal. El compliance.
  7. Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral. Jornada laboral, teletreball i altres impactes de la covid en les relacions laborals.
  8. Decret d'habitabilitat i de la cèdula d'habitabilitat.
  9. Certificat d’eficiència energètica.
  10. L’Administració i els agents immobiliaris.
  11. El registre d’agents.

 • Urbanisme
  3 ECTS

  1. La normativa urbanística d’aplicació a Catalunya. La normativa sectorial.
  2. El règim urbanístic del sòl. La classificació i qualificació del sòl.
  3. El sistema de planejament a Catalunya. Les bases d’articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic.
  4. El planejament general: POUM i PAUM.
  5. El procediment d’aprovació de plans. La participació dels particulars en el planejament.
  6. El planejament derivat en sòl urbanitzable. El Pla Parcial i el Pla Parcial de Delimitació.
  7. El planejament derivat en sòl urbà. El Pla de Millora Urbana. Els plans especials i els projectes d’actuació específica.
  8. La reserva per l’habitatge protegit, l’estudi de viabilitat, l’agenda i el pla d’etapes.
  9. Els sistemes d’actuació urbanística: des de la iniciativa particular i des de la iniciativa pública.
  10. L’execució del planejament i la gestió urbanística. La divisió poligonal. Els canvis de sistemes d’actuació.
  11. Les juntes de compensació i les entitats urbanístiques de col·laboració. Les associacions administratives de cooperació.
  12. La concertació social: els convenis urbanístics.
  13. El càlcul de l’aprofitament urbanístic. La cèdula urbanística.
  14. Les llicències urbanístiques i les autoritzacions administratives. Les parcel·lacions.
  15. Edificacions fora d’ordenació. Volum disconforme. Ús disconforme. Declaració de ruïna i la responsabilitat dels propietaris.
  16. Expropiació per raons urbanístiques. Les actuacions aïllades.
  17. El projecte d’urbanització i l’execució de les obres d’urbanització.
  18. La recepció i la conservació de les obres. La conservació per les EUC.

 • Fiscalitat immobiliària
  3 ECTS

  1. La fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’IRPF: tributació, deduccions i desgravacions.
  2. Fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’impost sobre les societats (IS).
  3. Impost sobre el valor afegit en les operacions immobiliàries (IVA).
  4. Fiscalitat en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD).
  5. Impost sobre donacions i successions.
  6. Fiscalitat dels immobles i de les operacions immobiliàries en l’àmbit dels tributs locals.
  7. Els impostos en els no residents (imputacions de renda, vendes i rendes de l’arrendament).
  8. Casos específics concrets.
  9. Impost sobre estades d’establiments turístics (taxa turística). Problemàtica amb l’IVA.

 • Valoracions immobiliàries
  3 ECTS

  1. Introducció a les valoracions immobiliàries. Conceptes. Principis. Introducció als mètodes de valoració. L'informe de valoració. Els estudis de mercat. Estudi de mercat d'habitatge a les comarques de Girona.  
  2. El mètode de comparació de mercat. Homogeneïtzació de les mostres de mercat. El mètode de cost de reposició. Valoració de les edificacions. La depreciació.
  3. La valoració del sòl. El mètode residual estàtic. Exercicis.
  4. La valoració additiva: valor del sòl + valor de la construcció. Exercicis de valoració d'immobles de diferents tipologies.
  5. El mètode de capitalització de rendiments. Estimació de rendes. Taxa d'actualització.Introducció al mètode residual dinàmic.
  6. Taller. Exercici pràctic de valoració d'un immoble, realitzat pels alumnes a classe, emprant els diferents mètodes de valoració.

 • Organització i gestió de l'empresa immobiliària
  3 ECTS

  1. Aspectes econòmics. Balanços i ràtios. Resultats. Auditoria
  2. Estratègies de gestió de RH: atracció, retenció i desenvolupament del talent. Optimització del talent organitzatiu i del talent individual.
  3. Desenvolupament de competències dels nostres equips: lideratge, treball en equip, relacions interpersonals, converses constructives i gestió emocional.
  4. Prevenció de riscos laborals
  5. Protecció del consumidor
  6. Assegurances del sector
  7. Llei concursal
  8. La Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
  9. Eines:

  • Mapes de procés
  • Plans d’acció
 • Arrendaments urbans
  3 ECTS

  1. La legislació arrendatària. Contracte d'arrendament.
  2. Arrendaments d'immobles al Codi Civil.
  3. Llei d'arrendaments urbans: àmbit d'aplicació, règim aplicable i arrendaments exclosos.
  4. Arrendaments d'habitatge: naturalesa, cessió i sotsarrendament, durada, pròrroga, desistiment, resolució del dret de l'arrendador, alienació, divorci, mort, suspensió, resolució i extinció del contracte.
  5. Arrendaments d'habitatge: renda i despeses.
  6. Arrendaments d'habitatge: drets i obligacions de les parts.
  7. Arrendaments d'ús diferent d'habitatge.
  8. Fiança i formalització del contracte.
  9. Llei 4/2013, del 4 de juny. Diferències amb la legislació anterior.
  10. RD Llei 21/2018, de 14 de desembre.
  11. RD Llei 7/2019, de 5 de març.
  12. LAU 1964: durada dels contractes i pròrroga legal.
  13. Procés judicial de desnonament.
  14. Procés arbitral de desnonament.
  15. Legislació post-Covid-19.

 • Màrqueting immobiliari
  3 ECTS

  1. Com elaborar un pla de comunicació i màrqueting online i offline (teoria):

  • Canvis en el paradigma empresarial
  • Canvis comunicatius:
   - Marca comercial i marca personal
  • Passos del pla
    

  2. Implementació de casos particulars:

  • Com estructurar una pàgina web i aspectes de SEO on page i off page.
  • Calendari de màrqueting de continguts a newsletters, blogs i xarxes socials (i com escollir imatges lliures de drets):
   - Diferents canals segons els públics
   - Com programar continguts i periodicitats segons el canal.
  • Optimització de paraules clau en vídeos i continguts
  • Convenis amb influencers
  • Google Analytics
    

  3. El context actual i l’entorn del màrqueting:

  • Entendre el mercat on ens movem.
  • Factors clau de la comercialització d’avui en dia.
    

  4. Què és de veritat el Màrqueting Immobiliari

  5. Les 22 lleis Fonamentals de Màrqueting

  6. El manifest del màrqueting 3.0

  7. El manifest Rethinker

  8. Màrqueting Transaccional

  9. Màrqueting Relacional

  10. Màrqueting de Guerrilla

  11. Màrqueting Experiencial

  12. Inbound Màrqueting 50

  13. Exemples concrets de bon màrqueting Immobiliari

  14. Marketing 360 graus

Titulació

Diploma d’Expert en el el Sector Immobiliari - AICAT per la Universitat de Girona*.

*Aquest títol acredita la capacitació professional requerida per poder inscriure’s en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, imprescindible per exercir legalment la professió d’agent immobiliari d’acord amb la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis