Diploma d'Especialització
en
El Sector Immobiliari – AICAT

Curs homologat per la Generalitat de Catalunya per accedir al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

10a Edició

Pla d'estudis

 • Dret privat: obligacions i contractes

  1. Concepte de Dret. Dret Privat i Dret Públic. Dret privat nacional i internacional. Les comunitats autònomes i el dret privat.
  2. Les fonts del dret. La jurisprudència.
  3. La persona i personalitat. Capacitat jurídica i d'obrar. Circumstàncies modificadores de la capacitat d'obrar.
  4. Influència jurídica del temps: prescripció i caducitat.
  5. L’obligació: concepte i classes: Obligacions unilaterals i recíproques. Obligacions mancomunades i solidàries. Extinció de les obligacions.
  6. El contracte: concepte, classes, requisits essencials, forma, perfeccionament, consumació, nul·litat, anul·labilitat, resolució i rescissió.
  7. Contractes d’intermediació immobiliària.
  8. Contracte de compravenda: concepte, prohibicions, obligacions de les parts, perfeccionament, consumació. La reserva de domini. La rescissió per lesió ultra dimidium.
  9. Contractes denominats preparatoris de la compravenda: precontracte i la promesa de venda. El contracte de reserva. Les quantitats a compte del preu: les arres o la paga i senyal: definició, classes, diferència i efectes.
  10. La permuta i la diferència amb la compravenda.
  11. Contracte d’opció de compra.
  12. Contracte de donació.
  13. Contracte de préstec.
  14. Contractes de garantia. La fiança, el dipòsit i el contracte d'hostatge.
  15. Contracte de mandat. Els poders.
  16. Contracte de societat: concepte, classes, obligacions i extinció.
  17. Les societats mercantils. Responsabilitat.
  18. Els contractes mercantils.
  19. Responsabilitat penal en l’àmbit immobiliari.

 • Dret privat: registral, hipotecari i drets reals

  1. Els drets reals: concepte i característiques.
  2. La possessió: concepte, naturalesa jurídica i classes. Adquisició, conservació i pèrdua. La protecció de la possessió.
  3. Propietat i domini: contingut i limitacions. Adquisició, conservació i pèrdua del domini. La protecció del domini i del dret de propietat.
  4. El registre de la propietat: principis, inscripció, publicitat, legitimació, imprescriptibilitat, tracte successiu.
  5. La presentació i inscripció al Registre de la Propietat.
  6. Immatriculació, inscripció i els seus efectes. Obra nova. L’excés de cabuda. Agrupació i segregació. Delimitació. Les prohibicions de disposar.
  7. L’expedient de domini. Actes de notorietat.
  8. La inscripció de l’opció de compra: requisits i efectes.
  9. L’usdefruit: concepte, constitució, extinció. Drets i obligacions de l’usufructuari i del nu propietari. Compravenda d’immobles gravats per l’usdefruit i càlcul del seu percentatge en el valor de l’immoble.
  10. El dret d’ús d’habitació.
  11. El cens: concepte, classes i extinció.
  12. El dret de superfície.
  13. El dret de vol i sobreelevació.
  14. Les servituds: concepte, classes. Adquisició, modificació i extinció.
  15. La hipoteca: concepte, naturalesa i classes. Béns hipotecables i no hipotecables. Normes de protecció del consumidor. Extinció objectiva i distribució de la responsabilitat. Obligacions susceptibles de garantia hipotecària. Constitució de la hipoteca. Drets i obligacions del creditor, del propietari i de tercers. Clàusules hipotecàries no inscriptibles en el Registre de la Propietat i els seus efectes. Extinció. Procediments per aconseguir l’efectivitat del crèdit amb garantia hipotecària. Acció real i acció personal.
  16. Breus apunts del dret de successions. La successió abintestada, en el matrimoni en règim de societat de guanys i de separació de béns. Tramitació de la declaració d’hereus abintestada.
  17. Cas pràctic (inscripció al Registre).

 • Arrendaments urbans i rústics

  1.- La legislació arrendatària. Contracte d'arrendament.
  2.- Arrendaments d'immobles al Codi civil.
  3.- Llei d'arrendaments urbans: àmbit d'aplicació, règim aplicable i arrendaments exclosos.
  4.- Arrendaments d'habitatge: naturalesa, cessió i sotsarrendament, durada, pròrroga, desistiment, resolució del dret de l'arrendador, alienació, divorci, mort, suspensió, resolució i extinció del contracte.
  5.- Arrendaments d'habitatge: renda i despeses.
  6.- Arrendaments d'habitatge: drets i obligacions de les parts.
  7.- Arrendaments d'ús diferent d'habitatge.
  8.- Fiança i formalització del contracte.
  9.- Llei 4/2013, del 4 de juny. Diferències amb la legislació anterior.
  10.- RD Llei 21/2018, de 14 de desembre.
  11.- RD Llei 7/2019, de 5 de març.
  12.- LAU 1964: durada dels contractes i pròrroga legal.
  13.- Procés judicial de desnonament.
  14.- Procés arbitral de desnonament.
  15.- L’arrendament rústic. Drets d’adquisició preferent. Arrendaments rústics. Definicions i generalitats. Una mica d'història. Marc normatiu. Legislació estatal anterior (LAR) i altra normativa relacionada. Contractes d'arrendaments rústics històrics. Arrendaments, parceries, masoveries. Llei de contractes de conreu a Catalunya.(LCC). LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Condicions mínimes imperatives. Renda, durada i pròrrogues. Drets de preferència. Règim de les millores a la finca. Novetats que incorpora la Llei d’Espais Agraris referent als arrendaments rústics. Fiscalitat dels contractes d'arrendaments rústics.

 • Urbanisme

  1. La normativa urbanística d’aplicació a Catalunya. La normativa sectorial.
  2. El règim urbanístic del sòl. La classificació i qualificació del sòl.
  3. El sistema de planejament a Catalunya. Les bases d’articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic.
  4. El planejament general: POUM I PAUM.
  5. El procediment d’aprovació de plans. La participació dels particulars en el planejament.
  6. El planejament derivat en sòl urbanitzable. El Pla Parcial i el Pla Parcial de Delimitació.
  7. El planejament derivat en sòl urbà: El Pla de Millora Urbana. Els plans especials i els projectes d’actuació específica.
  8. La reserva per l’habitatge protegit, l’estudi de viabilitat, l’agenda i el pla d’etapes.
  9. Els sistemes d’actuació urbanística: des de la iniciativa particular i des de la iniciativa pública.
  10. L’execució del planejament i la gestió urbanística. La divisió poligonal. Els canvis de sistemes d’actuació.
  11. Les juntes de compensació i les entitats urbanístiques de col·laboració. Les associacions administratives de cooperació.
  12. La concertació social: els convenis urbanístics.
  13. El càlcul de l’aprofitament urbanístic. La cèdula urbanística.
  14. Les llicències urbanístiques i les autoritzacions administratives. Les parcel·lacions.
  15. Edificacions fora d’ordenació. Volum disconforme. Ús disconforme. Declaració de ruïna i la responsabilitat dels propietaris.
  16. Expropiació per raons urbanístiques. Les actuacions aïllades.
  17. El projecte d’urbanització i l’execució de les obres d’urbanització.
  18. La recepció i la conservació de les obres. La conservació per les EUC.

 • Valoracions immobiliàries

  1. Introducció a les valoracions immobiliàries. Concepte. Principis. Introducció als mètodes de valoració. L’informe de valoració. Els estudis de mercat. Estudi de mercat de preus d’habitatge a la província de Girona.
  2. El mètode de comparació de mercat. Homogeneïtzació de valors. El mètode de cost de reposició. Valoració de les edificacions. La depreciació.
  3. El mètode residual estàtic. La valoració del sòl. La valoració additiva: valor del sòl + valor de la construcció. 
  4. El mètode de capitalització de rendiments. Estimació de rendes. Taxa d’actualització. El mètode residual dinàmic.
  5. Taller. Exercici pràctic de valoració d’un immoble, realitzat pels alumnes a classe, emprant els diferents mètodes de valoració estudiats.

 • Fiscalitat immobiliària

  1. Recursos i infraccions. Procediment sancionador.
  2. La fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’IRPF: tributació, deduccions i desgravacions.
  3. Fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’impost sobre les societats (IS).
  4. Impost sobre el valor afegit en les operacions immobiliàries (IVA).
  5. Fiscalitat en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD).
  6. Impost sobre donacions i successions.
  7. Fiscalitat dels immobles i de les operacions immobiliàries en l’àmbit dels tributs locals.
  8. Els impostos en els no residents (imputacions de renda, vendes i rendes de l’arrendament).
  9. Casos específics concrets.
  10. Impost sobre estades d’establiments turístics (taxa turística). Problemàtica amb l’IVA.
  11. L'impost sobre habitatges buits.

 • Normativa específica del sector immobiliari

  1. Llei d’Ordenació de l’Edificació  (LOE).
  2. L’accés a l’habitatge assequible (plans d’habitatge, reserves d’ HPO, emergència habitacional, ocupacions,etc.).
  3. Les noves obligacions de l’empresa en matèria de responsabilitat penal: El Compliance.
  4. LOE. Responsabilitats i Garanties.
  5. Decret d’Habitabilitat i de la Cèdula d’Habitabilitat. Certificat d’Eficiència Energètica.
  6. Assegurances del sector.
  7. L’Administració i els Agents Immobiliaris.
  8.  Registre d’Agents Immobiliaris.
  9. Gestió del cobrament. Blanqueig de capitals.
  10. Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.
  11. Criteri tècnic sobre l’actuació de la inspecció de treball i seguretat social en matèria de Registre de la Jornada laboral.

 • Màrqueting immobiliari

  1. Tècniques de Màrqueting, generació de negoci i aplicació dels KPI 's
  2. Màrqueting online, Internet per al sector immobiliari, posicionar-se a Google
  3. La gestió dels leads, KPI 'si formes de mesurament
  4. La marca personal i professional
  5. Masterclass: Com anunciar-se en els portals immobiliaris
  6. Tecnologia aplicada al sector immobiliari: de veritat i per a totes les agències
  7. Com desenvolupar un pla de comunicació on i offline en el negoci immobliari:
      – Diagnòstic
      – Estratègia
      – Monitorització
  8. Execució del pla (casos pràctics)
  9. El context actual i l’entorn del màrqueting:
     – Entendre el mercat on ens movem
     – Factors clau de la comercialització d’avui en dia
  10. Què és de veritat el Màrqueting Immobiliari
  11. Les 22 lleis Fonamentals de Màrqueting
  12. El manifest del màrqueting 3.0
  13. El manifest Rethinker
  14. Màrqueting Transaccional
  15. Màrqueting Relacional
  16. Màrqueting de Guerrilla
  17. Màrqueting Experiencial
  18. Inbound màrqueting 50
  19. Exemples concrets de bon màrqueting Immobiliari
  20. Tècniques de PNL (Programació Neurolingüística) en el món de les vendes

 • Organització i gestió de l'empresa immobiliària

  1. Home Staging. Decorar per vendre. Com fer una publicitat impactant del producte immobiliari.
  2. Prevenció de riscos laborals.
  3. Protecció del consumidor.
  4. Aspectes econòmics. Balanços i ratis. Resultats. Auditoria
  5. Aspectes legals. Responsabilitat de l’empresari.
  6. Llei concursal.
  7. Estratègies de gestió de RRHH: atracció, retenció i desenvolupament del talent. Optimització del talent organitzatiu i del talent individual.
  8. Desenvolupament de competències dels nostres equips: lideratge, treball en equip, relacions interpersonals, converses constructives i gestió emocional.

Titulació

Diploma d’Especialització en el el Sector Immobiliari - AICAT per la Universitat de Girona*.

*Aquest títol acredita la capacitació professional requerida per poder inscriure’s en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, imprescindible per exercir legalment la professió d’agent immobiliari d’acord amb la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG
eventis